FAQ

คำถาม : วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สามารถใช้บริการได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถใช้บริการวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
คำถาม : เวลาทำการกี่โมง
คำตอบ : วันธรรมดา เวลา 11:00 – 21:00 น.
คำถาม : อัตราแลกเปลี่ยนจะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อไร
คำตอบ : วันธรรมดาจะปรับเปลี่ยนทุกเช้า วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันก่อนหน้า * หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันปรวนอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ
คำถาม : เมื่อไปใช้บริการ นอกจากเงินต่างประเทศหรือเงินสดแล้วจำเป็นต้องใช้อะไรอีกหรือไม่
คำตอบ : หากคุณต้องการแลกเงินเป็นจำนวนมากกว่า 2,000,000 เยน จะต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนของท่าน ในกรณีนี้กรุณานำเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้มา
・ใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น
・พาสปอร์ต
・บัตรบันทึกฐานผู้อยู่อาศัย
・บัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ
・ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือใบรับรองการลงทะเบียนอิงคัง (ลูกค้านิติบุคคลก็จำเป็นต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนเช่นกัน)
・หนังสือบริคณห์สนธิ (ลูกค้านิติบุคคลก็จำเป็นต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนเช่นกัน)
คำถาม : สามารถแลกเงินด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่สามารถแลกเงินด้วยบัตรเครดิตได้
คำถาม : มีค่าธรรมเนียมในการแลกเงินต่างประเทศหรือไม่
คำตอบ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปตามเรทที่โชว์หน้าร้าน
คำถาม : มีจำกัดจำนวนสูงสุดการแลกเงินต่างประเทศหรือจำนวนขั้นต่ำหรือไม่
คำตอบ : ไม่มีขั้นต่ำ
สามารถแลกธนบัตรได้ตั้งแต่จำนวนน้อยที่สุด แม้เพียง 1 ใบของสกุลเงินนั้นๆ
คำถาม : ออกใบเสร็จรับเงินให้ได้หรือไม่
คำตอบ : ได้
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนแลกเงิน
คำถาม : สามารถแลกเงินหลายสกุลในครั้งเดียวได้หรือไม่
คำตอบ : ได้
ในเอกสารคุณจะต้องเขียนชนิดสกุลเงินตามจำนวน แต่ไม่มีปัญหาสำหรับการแลกหลายสกุลเงิน
คำถาม : อัตราแลกเปลี่ยนที่ดูจากเว็บไซต์จะต่างกับที่ร้านหรือไม่
คำตอบ : อัตราแลกเปลี่ยน จะปรับเปลี่ยนวันละหลายครั้ง
อาจมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ตรงกันกับที่ร้าน เพราะไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์
คำถาม : สามารถแลกเหรียญได้หรือไม่
คำตอบ : รับแลกแค่ธนบัตรเท่านั้น เหรียญไม่สามารถแลกได้ ขอให้รับทราบมา ณ ที่นี้
คำถาม : สามารถแลกเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีระบุที่หน้าร้านหรือเว็บไซต์ได้หรือไม่
คำตอบ : แลกได้แค่สกุลเงินตามที่มีระบุ
คำถาม : ใช้เวลานานแค่ไหนในการแลกเงิน
คำตอบ : โดยปกติแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
แต่หากแลกเงินจำนวนมากกว่า 2,000,000 เยน จะต้องมีการตรวจเอกสารยืนยันตัวตน
อาจใช้เวลามากกว่าปกตินิดหน่อย
คำถาม : ไม่ว่าจะเป็นเงินตราต่างประเทศแบบไหนก็รับซื้อหรือไม่
คำตอบ : จะใช้เครื่องตรวจธนบัตรเพื่อแยกธนบัตร
หากธนบัตรเลอะมากหรือมีการพับหรือหักซึ่งทำให้เครื่องตรวจธนบัตรไม่สามารถอ่านได้ จะไม่สามารถรับแลกได้